Previous Photo: W.T. Hibbard Next Photo: Cherry Picking, 1929
06-28-2013