Previous Photo: Decoration Day, 1928 Next Photo: Oak Street Circa 1924
05-31-2011