Previous Photo: County Courthouse, 1954 Next Photo: Stalking Horse?
09-27-2012