Previous Photo: Where Am I? Next Photo: In Front of Deitz Studio, 1913
03-05-2013