Previous Photo: Ice Storm Next Photo: Fun on Skis, 1928
03-15-2012