Previous Photo: Fun on Skis, 1928 Next Photo:
03-19-2012