Previous Photo: White Christmas, 2008 Next Photo: Doing the Books, 1912
12-27-2011