Previous Photo: Paul with the Thanksgiving Turkey Next Photo: Oak Street, circa 1924
11-28-2011